ویډیو

سرليک
دبنسټ ډبره
جزیات: دسیدجمال الدین (افغاني) پوهنتون دکرنې پوهنځي دبنسټ ډبره
واخلئ
افتتاحیه مراسم
جزیات: په نرنګ ولسوالۍ کې دمکتب پرانستنه
واخلئ