کونړهنداره

دکونړهنداره چې په دغه ولایت کې دتیرودرې کلونوپه بهیرکې په ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي،فرهنګې ، بیارغونیزو اوداسې نوروبرخوکې  

له (۱۳۸۷) څخه تر(۱۳۹۰) لمریزکاله دترسره شویو کړنو د هراړخیزو کاري رپوټونو ټولګه ده له چاپه راوتلې.

نوموړې ټولګه دآسانه کتنې اوښکته کولوپه موخه په څوکوچنیوبرخوویشل شوې.

  • لمړۍ برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • دوهمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • درېمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • څلورمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • پنځمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • شپږمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • اوومې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • اتمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • نهمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.
  • لسمې برخې لپاره دلته کلک وکړئ.