ټولنیزخوندیتوب

  • دمهاجرینو لپاره دښارګوتي جوړول
  • دمعلولینو لپاره  دښارګوتي جوړول
  • دحرفوي زدکړو (۶ ) مرکزونو  جوړول
  • په ننګلام او څوکۍ کې د ( ۲ ) روزنتونونو  دودانيو جوړل
  • په  ټولنیز خوندیتوب پورې اړوندو  (۵) ریاستونو دودانیو جوړول
  • دعاجلو مرستو اوپيښو سره دمبارزې په موخه د مرستندویه توکو ګودام جوړول
  • په  څلورو ولسوالیو ( خاص کونړ ، نورګل ، نرنګ او سرکاڼو کې د ( ۵۰ ) کوهیانو کیندل