بنسټونه اوطبیعي زیرمې

 • داسد اباد دبریښنادبند وړتیا له ۴۰۰ تر ۹۰۰ کیلو واټو لوړول
 • دمناګي دبند جوړښت
 • دسره طاق دبند جوړول د  ( ۱۸۰۰ )  میګا واټو په ظرفیت
 • دمرورې دکانال جوړښت ( چې درې ولسوالۍ به خړوب کړي )
 • دنورګل دکانال جوړښت
 • دناړۍ نه تراسماره  پوری ديو لوی کانال جوړښت
 • د(۳۵) کانالونو جوړښت :
 • داسمار دپله جوړول
 • په خاص کونړ کې  د وړوکي هوايي ډګر جوړول
 • ښاري پراختیا (پايپ سکیم ، نلدواني ، دلارو اوکوڅو پخلی او دنورو لوړبیه وسایلو اخستل)
 • د ښځو لپاره د پارک جوړو ل
 • د  ( ۳)  وړو سرکونو جوړول ( شاروالی )
 • په  مرکز کې د ( مسلخ  ) جوړول