دامنیتي ادارو دهمغږۍ (OCCP) اوونیزه امنیتي غونډه

نوموړې غونډه چې هره اوونۍ د امنیتي ادارودمسؤلینوترمنځ جوړیږي ...