دسیمه ییزې اداری اړونده دکارمند موندلواعلان:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  در نظر دارد تا(بست رتبه دوم:پست ریاست دفتر ولایت نورستان)را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده  میشود تا خود را در پستهای ذیل کاندید نمایند

پست :رئیس دفتر ولایت(نورستان)

بست :رتبه دوم

اداره        : اداره مستقل ارگانهای محلی

موقعیت    : ولایت مربوط

بخــــش    : ارگان های محلی

گزارشدهــی : والی /معاون والی

گزارشگیری : از مدیر اجرائیه، مدیرعمومی اسناد وارتباط،، مدیر عمومی تنظیم مجالس، مدیر ارتباط و اطلاعات، سکرتر وترجمان

هدف وظیفه:

فراهم اوری تسهیلات اداری طبق اهداف و مقاصد اداره بهمقام ولایت مربوطه.

شرح وظایف:

·        فراهم آوری سهولیت اداری و مدیریتی به منظور حمایت والیدر اجرای مسؤلیت های عمومی براساس اهداف, مقاصد و برنامه های اداره.

·        ارائه مشوره به والی در مورد انکشاف پالیسی اداره درولایت مربوطه.

·        اداره, رهبری و کنترول کارمندان ریاستدفتر به منظور حصول اطمینان در مورد حمایت مؤثر و مفید هماهنگی و مدیریتی.

·        چک و بررسی پایدار بودن توافق بالای تطبیق قوانین, پالیسی هاو مقررات.

·        ایجاد ارتباطات مناسب و درست ریاست دفتر با سایر ارگان ها,  ریاست ها ودفاتر مقام.

·        پیشبرد امور  بحیث منشی مجلس هئیت رهبری (اداری) ولایت.

·        بررسی و چک تکمیلی و درست بودن تمام اسناد و مکتوب های که به منظور ملاحظه و اتخاذ تصمیم به والی فرستاده میشود

·        اجرای تمام دستورالعمل ها, اوامر و رهنمایی ها والی و حصول اطمینان ازتطبیق آن.

·        ارائه دستور در امر تهیه پلان کاری و یا استراتیژی و اهداف دفتر والی به منظور حصول اطمینان در مورد تطبیق مناسب آن درپیروی ومتابعت با پلان استراتیژیکی سالانه.

·        حصول اطمینان اجراات کاری مؤثر از طریق جلسات با کارمندان, مباحث و یا فعالیت های دیگر که از طرف والی هدایت داده میشود

·        کنترول  از چگونگی  تطبیق  فرامین ، احکام  و هدایات  مقامات  ذ یصلاح .

·        تامین ارتباط رهبری به  ادارات ، ولسوالی ها وسایر ارگانهای ذیربط.

·        ایجاد تفاهم و هماهنگی ، تعادل قانونی و رسمی ولایت به وزارت خانه ها و   ادارات دولتی .

·        کنترول و ارزیابی  اخبارو رسانه ها  ادارات تحت رهبری در ولایات .

·        - انسجام امور مصاحبه های مطبوعاتی مسولین مقامات اداره با رسانه های خبری بمنظور  رفع   اخبار کاذب

·        اخذ گزارش کاری و تحلیلی از هئیات عالیرتبه و پائینرتبه ولایت بخارج و داخل کشورکه مسافرت های رسمی مینماید

·        اجرای سایر وظایف که از طرف والی  به وی سپرده میشود

شرایط استخدام:

  • درجه تحصیل حداقل لیسانس.

·      تجربه کاری 3سال مرتبط به وظیفه

  • مهارت های دیگر  کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره 

·      قابلیت در ارائه مشوره در مورد انکشاف پالیسی ها, رهبری و کنترول کارکنان,

·      قابلیت دراستفاده پروگرام های کمپیوتر مانند MS Word, Excel,Power Pointو Outlook

 اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان الی29/10/1390ورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی  واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعداز خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0799534946) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. همچنان می توانند که لایحه وظایف و فورم کاریابی را بطور آنلاین روی صفحه اینترنیتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به آدرس ذیل دریافت نمایند:http://www.iarcsc.gov.af/در صورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلاتشان و برای  کسب معلومات مزید به آدرس ایمیل ذیل با ما تماس حاصل نمایند:info@csc.gov.af)) ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعدازبررسی مقدماتی توسط نامه رسمی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش راتوام بانمرات تیلفون در فورمه درخواستی طور دقیق باید بنویسند. بعداز سپری شدن مدت معینه  درخواستی پذیرفته نمی شود.

توجه:خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است. همه اقشار ، مخصوصاً زنان میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو وکاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند.