دسیمه ییزې اداری اړونده دکارمند موندلواعلان:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  در نظر دارد تا(2بست رتبه دوم پست : ریاست مالی واداری ولایتهرات ونورستان)را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده  میشود تا خود را در پستهای ذیل کاندید نمایند.

پســــت : رئیس مالی واداری ولایت( هرات ونورستان)

بســـت : رتبه دوم(2بست)

اداره مربوط : ریاست عمومی اداره مستقلارگانهای محلی

موقــــــــعیت:ولایت مربوطه

گزارشــدهی :به والی/ معاون والی

گزارشگیری : از آمرتهیه و خدمات.آمرمالی واداری و مدیراجرائیه.

هدف وظیفه:

 کنترول ،نظارت،رهبری و سازماندهی اجراآت امور مالی و اداری ولایت در روشنی مقرره ها،طرز العمل ها، قوانین ومقررات نافذ کشور.

شرح وظایف:

·        تهیه و ترتیب پلان کاری ریاست و مراقبت از  تطبیق آن.

·        ارایه مشوره های سودمند و مسلکی  به مقامات در جهت غنا مندی برنامه های ریاست.

·        تشخیص نیاز مندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه وتنظیم حجم کار و ماهیت وظیفه آمرتی های تحت اثر.

·        سرپرستی از امور مالی ولایت بشمول اداره نمودن وجوهات, طرزالعمل محاسبوی و گزارش دهی و پلان سازی طویل المدت.

·        ارائه اطلاعات ضروری مالی به وقت و زمان آن در صورت تقاضا از طرف والی و یا معاون.

·        نظارت از تمام دستاویز های مصارف پولی از صورت حساب ولایت.

·        تطبیق پالیسی های مناسب خدمات برای بهبود وضع سیستم در ولایت وتشخیص نیاز مندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ولایت.

·        رهبری ، کنترول و نظارت از اجراات تمام امور مالیولایت.

·        کنترول و نظارت از تمام اموراداری ریاست مربوطه.

·        تهیه ، ترتیب بودجه عادی ، انکشافی، محاسبه وکنترول معاشات کارکنان واسناد تمام مخارج و عواید بخش های مالی وبودجه.

·        ارایه خدمات موثر مالی ، حسابی شامل طرح و اجرای بودجه عادی و انکشافی تمامی ولایت در هماهنگی و همکاری با بخش های مربوطه .

·        اجرای به موقع معاشات کارکنان، نظارت از جمع آور ی ارتقای عواید داخلی ولایت و حفظ و نگهداشت دارای منقول و غیر منقول مقام ولایت واحد های اداری ولایت.

·        تامین هماهنگی در مسایل مالی ، حسابی عواید و مصارف ولایت با مستوفیت .

·         ارزیابی نیازمندیهای مهارتی اعضای تیم تحت رهبری  و یافتن راه های حل نیازمندی های مهارتی آنان.

·         اجرایسایر وظایف در چوکات قانون که از طرف مقام به وی سپرده مشود.

شرایط استخدام :

§         درجه تحصیل  :حد اقل لیسانس

o       با داشتن 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره).

o       توانائی رهبری و کنترول اداره.

o       قابلیت طرح و تعین خط مشی  پالیسی های اداره مربوطه.

o       دانش وتوانائی بکاربردن پروگرام های کمپیوتر مانند برنامه های افس ورد ، اکسیل ، پاورپاینت .

o       تسلط برزبان های دری وپشتو.

امتیازات:

   -  معاش ماهوار (مطابق سیستم رتب ومعاش).

-   استفاده از رخصتی های قانونی (سالانه ).

 اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان الی25/10/1390فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی  واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعداز خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0799534946)تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. همچنان می توانند که لایحه وظایف و فورم کاریابی را بطور آنلاین روی صفحه اینترنیتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به آدرس ذیل دریافت نمایند:http://www.iarcsc.gov.af/در صورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلاتشان و برای  کسب معلومات مزید به آدرس ایمیل ذیل با ما تماس حاصل نمایند:info@csc.gov.af)) ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعدازبررسی مقدماتی توسط نامه رسمی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش راتوام بانمرات تیلفون در فورمه درخواستی طور دقیق باید بنویسند. بعداز سپری شدن مدت معینه  درخواستی پذیرفته نمی شود.

توجه:خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است. همه اقشار ، مخصوصاً زنان میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو وکاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند.