دچاپیریال ساتنې ریاست دکارموندی اعلان

دچاپیریال ساتنې دملي ادارې دمالي اواداري معاونیت دانساني سرچینومحترم ریاست (۲۶۴۴۱پر۹۸۴) ۱۳۹۰/۷/۱۸ نیټی ګڼه لیک دمحتوا سره سم ددی لپاره چی کاراهل کارته وسپارل شي اوپه اداره کی شفافیت،مؤثریت اوتعدل رامنځته شي اوپه کارپوه اومتخصص اوتجربه لرونکي کارمندان استخدام اوځای پرځای شي لاندې بستونه درتب اومعاش په نوي سیستم کی دآزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپاري :

1.     داجرائیه مدیریت (پنځم بست) یوتن.

2.     دمحاسبی ،حاضرۍ اومعاش مدیریت (پنځم بست) یوتن.

3.     دعامه اړیکواواطلاعاتوعمومي مدیریت (څلورم بست) یوتن.

4.     دژوندچاپیریال دتفتیش اوڅارنې عمومي مدیریت (څلورم بست) یوتن.

5.     دڅارنې اوتفتیش کارپوه (څلورم بست) یوتن.

6.     دژوندچاپیریال دارزونې اوپایدارانکشاف عمومي مدیریت (څلورم بست) یوتن.

7.     ډریور(اووم بست) یوتن.

8.     نقدي معتمد (اووم بست) یوتن.

9.     خدماتي کارکوونکي (اتم بست) دوه تنه.

10.      شب باشان (اتم بست) دوه تنه.

دپورته بستونولپاره هرڅوک چی په شرایطوبرابروي خپل غوښتنلیک اوتحصیلي اسنادوسره یوځای دی دچاپیریال ساتنې ریاست دمالي اواداري ریاست ته دې ۱۳۹۰ لمریزکال دقوس ترشلمی نیټی مراجعه وکړي.