دکرنې، اوبولګونې اومالدارۍ ریاست کارموندنی اعلان

دکونړونو ولایت دکرنې،اوبولګونې اومالدارۍ ریاست د اداري اصلاحاتو دپروسې دتطبیق په منظورچی کاراهل کارته سپارل شوی وي لاندې کمبود بستونه اعلانوي:

1.       دوټه پور ولسوالۍ دترویج مدیریت (څلورم بست) یوتن.

2.       د دانګام ولسوالۍ دترویج مدیریت (څلورم بست) یوتن.

3.       دغازي اباد ولسوالۍ دترویج مدیریت (څلورم بست) یوتن.

4.       د دره پیچ ولسوالۍ دترویج مدیریت (څلورم بست) یوتن.

5.       دتدارکاتومدیریت (پنځم بست) یوتن.

6.       دالقاح مصنوعي مدیریت (پنځم بست) یوتن.

7.       دبرنامه ریزي مدیریت (پنځم بست) یوتن.

8.       متخصص ترویج زعفران (پنځم بست) یوتن.

9.       متخصص تحقیقات زعفران (پنځم بست) یوتن.

10.   داپیدیمولوژي مدیریت (پنځم بست) یوتن.

11.   مجادله امراض نباتات مدیریت (پنځم بست) یوتن.

12.   مامورتحقیقات (شپږم) بست دوه تنه.

13.   مامورترویج زعفران (شپږم)بست یوتن.

14.   مامورمالداري ولسوالي نرنګ (شپږم)بست یوتن.

15.   مامورمالداری ولسوالی څوکی (شپږم)بست یوتن.

16.   مامورمالداری ولسوالی سرکاڼی (شپږم)بست یوتن.

17.   مامورمالداری ولسوالی مروره (شپږم)بست یوتن.

18.   مامورمالداری ولسوالی شیګل (شپږم)بست یوتن.

19.   مامورمالداری ولسوالی اسمار (شپږم)بست یوتن.

20.   مامورمالداری ولسوالی دانګام (شپږم)بست یوتن.

21.   مامورترویج ولسوالی شیګل (شپږم)بست یوتن.

22.   مامورترویج ولسوالی دره پیچ (شپږم)بست یوتن.

23.   مامورترویج ولسوالی چپه دره (شپږم)بست یوتن.

24.   مامورابیاری (شپږم)بست یوتن.

25.   مامورجنګلات ولسوالی چبه دره (شپږم)بست یوتن.

26.   مامورجنګلات ولسوالی دانګام (شپږم)بست یوتن.

27.   مامورجنګلات ولسوالی ناړۍ (شپږم)بست یوتن.

28.   ماموراملاک حفاظه نباتات ولسوالی نورګل (شپږم)بست یوتن.

29.   ماموراملاک ولسوالی دره پیچ (شپږم)بست یوتن.

30.   مامورمالداری ولسوالی نورګل (شپږم)بست یوتن.

دپورته (۳۰) بستونولپاره دی په شرایطوبرابرکسان دخبلوتحصیلي اسنادود نوم دثبتولواوفورمی داخستلوپه منظوردقوس میاشتی له (۱۰) م څخه تر(۲۰) می نیټی دکونړنوولایت دکرنې ،اوبولګولواومالدارۍ ریاست اړونده دانساني سرچینومدیریت ته مراجعه وکړي.

داړتیاپصورت کی له لاندی شمیروسره اړیکه ټینګه کړۍ. (07006422400) (0707030071).