دکارموندنی اعلان

ولایت مقام مربوط دآرشیف ،تنظیم مجالس،پذیرش،اوعرایضومدیریتونه اودخاص کونړولسوالۍ سکرتریت د(۶) بستونولپاره دکاندیدانوکارموندنی اعلان:

دکاراهل کارته دسپارلواوسالمی اداری دجوړښت په منظورد ولایت مقام مربوط:

 1. دآرشیف ماموریت.
 2. دمجلسونودتنظیم ماموریت.
 3. دپذیرش اوعرایضوماموریت.
 4. دخاص کونړولسوالۍ سکرتریت.

دپورته ذکرشویوبستونولپاره په شرایطوبرابراشخاص منل کیږي چه وظایف یی پلاندی ډول دي.

 1. دآرشیف ماموریت:

تهیه،ترتیب،وتنظیم ایجاد سیستم مدرن وعصری آرشیف.

 1. دمجلسونودتنظیم ماموریت:

ترتیب وتنظیم مجالس اداری در ولایت مربوط.

 1. دپذیرش اوعرایضومدیر:

ترتیب وتنظیم امورعرایض مربوط به مراجعین وعارضین.

 1. دخاص کونړولسوالۍ سکرتریت وظایف:

ترتیب،تنظیم،ومراقبت از اموراداری واجرائیوی وتقسیم اوقات کاری ولسوالی مربوط.

دشپږموبستونولپاره شرایط په لاندی ډول دي

 1. افغاني تابعت ولري.
 2. عمریی د(۱۸) کالوڅخه کم او(۲۴) کالوڅخه لوړنوي.
 3. دتحصیل درجه یی بکلوریا او لوړوزده کړوته ترجیح ورکول کیږي.
 4. دهیواد په دوه رسمی ژبوپښتو او دری پوره تسلط ولري.
 5. دکمپیوټرمربوط دآفس (ورډ،اکسل،پاورپاینټ) پروګرامونوسره بلدتیاولري.
 6. تقاعد ته سوق نوي،دنیک شهرت لرونکی وي،جرمي سوابق ونلري،استعداد،صداقت اوښه کاري سابقه ولري.

امتیازات:

رتب اومعاش اوقانوني رخصت لري.

دپورته بستونولپاره پهشرایطوبرابرکسان کولای شی چه  ترټاکلی مودیدکاندیدانودثبت درخواستي فورمه دکونړونو ولایت مقام دانساني سرچینوآمریت څخه ترلاسته کړي اوخپلوتحصیلي آسنادو سره دتابعت تذکری نقل ،بیوګرافی اویوقطعی عکس سره مراجعه وکړي ، دلازیاتومعلوماتولپاره په (0756520845) شمیره اړیکه ټینګه کړۍ.