دولايت مربوط دڅلوروشپږم بستونو لپاره دکاندیدانوکارموند نی اعــــلان :

دکاراهل کارته دسپارلو اودسالمی اداری دجوړښت په منظور دولایت مــــقــام ددفترریاست دارشیف مامور (۶) بست اوداسمار،دانګام ،دره پیج په ولسوالیوکی یویونفرسکرتر/اجرائیه مامورینو ته ضرورت لرو چه

دارشیف مامور وظايف په لاندي ډول دي.

تهيه ،ترتيب وتنظيم ايجادسيستم مدرن وعصري ارشيف.

دولسوالیودسکرترانو/اجرائیه مامورینووظایف.

فراهم اوری تسهیلات،ترتیب وتنظیم اموراداری واجرائیوی بخش مربوطه .

شرایط يي پدي ډول دي .

١-دافغانستان تابعيت ولری .

٢-عمر یی له (۱۸) کالو څخه کم اود(۶۴) کالوڅخه زیات نه وی .

٣-ددولــســم صنف د فـــراغـــــت سند ولری .

٤-دهیواد په دوه رسمی ژبوپښتواودری پوره تسلط ولري.

٥-دکمپيوټرمربوط دافس (ورډ،اکسيل،پاورپينټ)پروگرامونوسره بلدتياولري.

٦- تقاعدته سوق نوي، نيک شهرت لرونکي وي ،جرمي سوابق ونلري ،استعداد صداقت اوښه کاري سابقه ولري.

امتيازات :

رتب معاش اوقانوني رخصت لري.

د پــورته بــستونو لـپـاره پــه شـــرایطــو بــرابــر کــســان کـــولای شــــی چــــــــی له ۲۷/۱ / ۱۳٩۲  نیټی څخه تر ۱۰/۲ / ۱۳٩۲نیټی پوری ددرخواستی فورمی دانسانی سرچینوامريت داستخــدام عمومي مديريت څخه تـــرلاسه کړی اودخپلو تحصیلی اسنادوسره دتابعت تذکـــری کاپی اودیو قطعه عکس سره مراجعه وکــړی اودلازیاتومعلوماتو لپاره په(0756520716) شــمیـــري سره اړیکی ونیسی .  

                                                                     په درنښت