دمـلکی خـــدمـتونـو دکـانــکور دازمــویــنی ددریــــم ځــــل لــــپاره خبرتیا !

پــه ملـــی کچــه دملکی خـدمـتونـو دنــظا م دجــوړیــدوپـه خـاطـر دمسلکی ، تخصصی او ځـــوان

اســتعدادونـو دکــدری وړتــیا او دملکی خـدمـتونو دغیری سیاسی کیــدو او دکـدری مصونیت لــپاره

دافغانستان داسلامی جمهوری ریاست د(۴۵) ګـڼه فـرمان او دوزیــرانـو شــورا د(۳۱) ۱۳۹۱/۸/۸

ګــڼه مصــوبی پر اساس پـه ملکی دولـتی اداروکښی پـه( ۶،۵،۴) بســتونوکښی دکانــکور ازمویـــنه

د(۱۳۹۱) کـال دکـب میاشـتی پــه پــای کښی ترســره کیـــږی.

بــنا دپخــوانی خــبرتــیا پــه دوام هـغه ټــول ګــران هیــواد وال چـی تراوسـه پـه ملکی اداروکښی یی

دتــقرر زمیــنه نـه ده بـرابـره شــوی او دلــوړو زده کـړو ددولـتی او خـصوصـی پــــوهنـتونـونـو ،څخه

پــه ( ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱) کلــونـو کی فـــــارغ شــــوی وی اوعـــمر یـی پـه روان کـــا ل

  (۱۳۹۱) کښی د(۳۰) کلـونـو څخــه پــورتــه نــه وی ـ کــولای شـــی .  دکانــکور دګــډون

   لـپاره فـورمــه ترلاســه کـړی .

دفــــورمــو دتــوزیــع کــولو ځــای:

دکــــنړونـــو ولایــــت مــــقام داداری اصـــلاحـاتــو او مــلکی خــدمــتونـو امـریــــــت

دفــورمو دتـوزیــع کـولــو نیـــټه او وخــت :  د (۱۳۹۱) کـال دلیـــندی د(۲۱) نیــټی څخـــــه د

کـــــب میـاشـــتی تــر ( ۵ ) نیـــــټی پـــــوری دسهار د(۹) بجوڅخه د ماسپیښین تر(۳) بجو پوری

د مــعلوماتو لـــپاره داړیکو شمیـــری:

          0700642377_ 0777750597-0794000547_0777900276