دولايت مربوط ددانگام ولسوالي د(٦)بست ماموريت اجرائيه /سکرتريت لپاره دکانديدانوکارموندلواعلان:

دکاراهل کارته دسپارلواوسالمي اداري دجوړښت په منظوردولايت مربوط د(٦) بست اعلان

ددانگام ولسوالي د ماموريت اجرائيه /سکرتريت .

دپورته بست لپاره په شرايطوکسان منل کيږي چي وظايف يي په لاندي ډول دي .

ترتيب ،تنظيم ومراقبت ازاموراداري واجرائيوي وتقسيم اوقات کاري ولسوالي مربوط.

داستخدام شرايط يي په لاندي ډول دي .

١-افغاني تابعيت ولري .

٢-عمريي د١٨کالوڅخه کم اود٦٤کالوڅخه زيات نوي .

٣-دتحصيل درجه يي بکلوريااولوړذدکړوته ترجيح ورکول کيږي .

٤-دملک په دوه رسمي ژبوپښتواودري باندي پوره تسلط ولري .

٥-دکمپيوټرمربوط دافس (ورډ،اکسيل ،پاورپوينټ) پروگرامونوسره بلدتياولري.

٦-تقاعدته سوق نه وي ،دنيک شهرت لرونکي وي،جرمي سوابق ونه لري ،استعداد،صداقت اوښه کاري سابقه ولري.

امتيازات:

رتب معاش،اوقانوني رخصت لري .

دپورته بست لپاره په شرايطوبرابرکسان کولاي شي چي له ٤/٧/١٣٩١نيټي څخه تر١٧/٧/١٣٩١نيټي پوري دکانديدانوثبت درخواستي فورمه دکنړونوولايت مقام دانساني سرچينوامريت داستخدام عمومي مديريت څخه ترلاسه کړي اودخپلوتحصيلي اسنادوسره دتابيعت تذکره نقل بيوگرافي اويوه قطعه عکس سره مراجعه وکړي اودلازياتومعلوماتولپاره په (٠٧٥٦٥٢٠٨٤٥) شميري سره اړيکي ټينگي کړي