دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
دولايت مربوط دڅلوروشپږم بستونو لپاره دکاندیدانوکارموند نی اعــــلان :
دکاراهل کارته دسپارلو اودسالمی اداری دجوړښت په منظور دولایت مــــقــام ددفترریاست دارشیف مامور (۶) بست اوداسمار،دانګام ،دره پیج په ولسوالیوکی یویونفرسکرتر/اجرائیه مامورینو ته ضرورت لرو چه دارشیف مامور وظايف په لاندي ډول دي. تهيه ،ترتيب...
Apr 20, 2013 -
دولايت مربوط دپنځوڅلورم اوپنځم بستونو لپاره دکاندیدانوکارموند نی اعــــلان :
دکاراهل کارته دسپارلو اودسالمی اداری دجوړښت په منظور دولایت مــــقــام ددفترریاست ویاند (۴) بست اجرائیه مدیر(۵)بست دمالی اواداری ریاست دتکنالوژی مدیر(۵)بست دچپی دری ولسوالی اجرائیه مدیر(۴)بست دمروری ولسوالی دخدمات تخنیکی اوسکتوری مدیر(۵)بست...
Apr 20, 2013 -
دمـلکی خـــدمـتونـو دکـانــکور دازمــویــنی ددریــــم ځــــل لــــپاره خبرتیا !
پــه ملـــی کچــه دملکی خـدمـتونـو دنــظا م دجــوړیــدوپـه خـاطـر دمسلکی ، تخصصی او ځـــوان اســتعدادونـو دکــدری وړتــیا او دملکی خـدمـتونو دغیری سیاسی کیــدو او دکـدری مصونیت لــپاره دافغانستان داسلامی جمهوری ریاست د(۴۵) ګـڼه فـرمان او...
Feb 11, 2013 -
دولايت اړونده دسرکاڼو ولسوالۍ د اجرائیه ماموریت سکرتريت (٦) بست لپاره دکانديدانوکارموندلواعلان !
دپورته بست لپاره په لاندې شرايطوکسان منل کيږي: وظايف يي په لاندي ډول دي ترتيب ،تنظيم ومراقبت ازاموراداري واجرائيوي وتقسيم اوقات کاري ولسوالي مربوط. داستخدام شرايط يي په لاندي ډول دي . ١-افغاني تابعيت ولري . ٢-عمريي د١٨کالوڅخه...
Oct 04, 2012 -
دولايت مربوط ددانگام ولسوالي د(٦)بست ماموريت اجرائيه /سکرتريت لپاره دکانديدانوکارموندلواعلان:
دکاراهل کارته دسپارلواوسالمي اداري دجوړښت په منظوردولايت مربوط د(٦) بست اعلان ددانگام ولسوالي د ماموريت اجرائيه /سکرتريت . دپورته بست لپاره په شرايطوکسان منل کيږي چي وظايف يي په لاندي ډول دي . ترتيب ،تنظيم ومراقبت ازاموراداري...
Sep 29, 2012 -
دولايت مقام مربوط ددفتر رياست دارشيف مامور (۶) بست لپاره دکارموند نی اعــــلان :
دکاراهل کارته دسپارلو اودسالمی اداری دجوړښت په منظور دولایت مــــقــام په (۶) بست کی یونفردارشیف ما مور ته ضرورت لری چې وظايف يي په لاندي ډول دي. تهيه ،ترتيب وتنظيم ايجادسيستم مدرن وعصري ارشيف. شرایط يي پدي ډول دي . ١-دافغانستان...
Sep 29, 2012 -
دسیمه ییزې اداری اړونده دکارمند موندلواعلان:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم:پست ریاست دفتر ولایت نورستان)را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار...
Jan 05, 2012 -
دسیمه ییزې اداری اړونده دکارمند موندلواعلان:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(2بست رتبه دوم پست : ریاست مالی واداری ولایتهرات ونورستان)را به خاطر استخدام...
Jan 05, 2012 -
دولايت مقام دانساني سرچینو آمريت خبرتيا
د ولايت اړونده د دره پيچ ولسوالۍ د(۴) څلورم بست لپاره د کاندیدانوکار موندنی اعلان! د کار اهل کار ته د سپارلو او سالمې ادارې د جوړښت په منظور د ولايت اړونده دڅلورم بست اعلان - د دره پيج ولسوالۍ اجرائیه عمومی مدیريت. د پورته ذکر شوی...
Dec 20, 2011 -
دختیزو ولایاتودزمکودنقشه کولوامریت دسروی ټیم عضوه:
دختیزو ولایتونودزمکودنقشه کولوامریت کاراهل کارته دسپارلواودسالمی اداری دجوړولواوسمبالولوپه مقصد په پام کی لري چی دسروی دټیم دعضوی پنځمی رتبی بست لپاره دازادی سیالۍ له لاری یونفریوتن چی په کارپوه وي وټاکي په شرایطوبرابرکسان کولی شي چی دفورمې...
Dec 07, 2011 -
پاڼه 1 از 2