سندونه

سرليک
دوهمه پرله پسې ګڼه
جزیات: دلوپټې میاشتې خپرونه
په بشپړه توګه کتل
لمړی کال لمړۍ ګڼه
جزیات: دلوپټې میاشتنۍ مجله
په بشپړه توګه کتل